Live Live

Ede wil 3,5 miljoen extra bezuinigen op zorg

Gepubliceerd: Dinsdag 05 maart 2019 19:51

Ede wil 3,5 miljoen extra bezuinigen op zorg

EDE - Het college van Ede wil 3,5 miljoen euro bezuinigingen op de zorg. Het begrotingstekort in het sociale domein moet zo worden teruggedrongen. Onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer dreigen veranderingen. Het plan moet nog door de raad worden goedgekeurd.

Het college van Ede stemde dinsdag in met 23 kostenbesparende maatregelen. Ede kwam 10 miljoen euro tekort voor de zorg. 6,5 miljoen werd gedicht met eerder afgekondigde maatregelen.

Met de nieuw voorgestelde maatregelen moet het begrotingstekort volledig weggewerkt zijn. Maar dat betekent wel dat de zorg in Ede verandert.

'Niet altijd nodig'

Allereerst wil het college dat kritischer gekeken gaat worden of mensen zorg echt nodig hebben. Want volgens het gemeentebestuur wordt nu te vaak 'automatisch' gebruikgemaakt van dure professionele hulp, terwijl dat niet nodig is.

'Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door eigen draagkracht en die van het netwerk', is te lezen in één van de gemeentelijke stukken.

'Duurzame' steun

Ook moet de rol van vrijwilligers in de zorg vergroot worden, 'waardoor kosten worden beperkt'. Volgens het college is deze vorm van steun door vrienden, familie of (vrijwilligers)organisaties ook nog eens 'duurzaam'.

Eerst basisbehoefte in orde

Als derde wil het college dat kwetsbare mensen eerst geholpen worden aan een woning en werk of een nuttige dagbesteding, voordat zij een intensief zorgtraject ingaan. Het kan pas beter gaan met mensen als eerst hun basisbehoefte in orde is, zo is de gedachte.

Het college verwacht dat hierdoor minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden en de zorgkosten voor Jeugd en Wmo omlaaggaan.

23 bezuinigingsmaatregelen

Bekijk hier de lijst met bezuinigingsmaatregelen: 


 • Meer gespecialiseerde praktijkondersteuners in plaats van de huisartsen die mensen doorverwijzen naar de GGZ

 • Dagopvang of logeeropvang voor jeugd beperken tot enkele dagdelen per jaar

 • Thuisondersteuning voor mantelzorgers laten uitvoeren door een schoonmaakbedrijf of werkzoekenden via Werkkracht

 • De financiële waardering voor mantelzorgers verruilen voor een niet-financiële waardering

 • Cliëntenondersteuning gedeeltelijk laten uitvoeren door vrijwilligers

 • Inzet informeel netwerk niet langer vrijblijvend

 • Bij voorkeur heeft iemand eerst een woning en werk voordat diegene en zorgtraject ingaat.

 • Kwetsbare mensen worden geholpen aan een onderkomen.

 • Thuisondersteuning scheiden in twee producten: een product voor inwoners die zelf regie kunnen voeren en een ander product voor mensen die dat niet kunnen.

 • 1 of 2 organisaties voor ambulante begeleiding jeugd subsidiëren

 • Vervangen lichtere vormen van maatwerkvoorziening door gesubsidieerde voorziening

 • Inzetten op laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken in plaats van dagbesteding bij speciale instellingen

 • Leerlingenvervoer herzien om kosten te besparen

 • Beschermd Wonen ombuigen naar begeleid wonen

 • Vervoer sociale domein efficiënter inregelen

 • Inzetten op preventie bij jeugd

 • Inkomensondersteunende maatregelen herzien

 • Terugdringen van oneigenlijk gebruik van zorg

 • Managementfunctie Werkkracht komt te vervallen

 • Toegang tot en procesregie van zorg onderbrengen bij de gemeente

 • Huisartsen en de gemeente hebben meer invloed op de omvang van de jeugd-GGZ

 • Zorg inkopen bij partners die de gemeentevisie op zorg onderschrijven

 • Subsidie verlenen op basis van kwaliteit en prijs en niet één op één op basis van de geschiedenis


Leerlingenvervoer op de schop?

Een vierde pijler van de plannen is zelfstandigheid. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Daarom gaat ook het leerlingenvervoer veranderen.

Het college noemt verschillende opties om het leerlingenvervoer goedkoper te maken: beperking van de straal waarbinnen gereisd wordt, leerlingen zelfstandig leren reizen of andere inkoopvoorwaarden stellen.

Mensen moeten ook financieel zelfstandiger worden. Het college wil daarvoor inkomensondersteunende maatregelen herzien. 'Te denken valt aan verlaging van de norm voor toekenning bijzondere bijstand en/of versobering van de inhoud van de inkomensondersteunende maatregelen.'

Visie van gemeente

In de plannen voor het sociale domein moet de regie worden gehouden, door scherpe afspraken te maken met zorgaanbieders. Die moeten werken volgens de visie van de gemeente.

Uiteindelijk moet het pakket aan maatregelen leiden tot minder bureaucratie in de zorg, stelt VVD-wethouder Veltman (VVD). De 23 maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt. De gemeenteraad gaat zich er 21 maart over buigen. De plannen gaan op zijn vroegst 2020 uitgevoerd worden.

Geschreven door: Joukje Beiboer van mediapartner Omroep Gelderland

Op de foto: wethouder Hester Veltman via Omroep Gelderland

Deel deze pagina: