Live Live

"Geen draagvlak voor afschaffing hondenbelasting".

Gepubliceerd: Vrijdag 09 februari 2018 13:16

"Wij houden ons hier in de raad bezig met grote vraagstukken, maar ook dit punt, de herijking hondenbeleid is erg belangrijk", aldus VVD raadslid Stef van der Klok. Namens de VVD diende van der Klok een motie in over het hondenbeleid. De motie werd mede ingediend door een aantal partijen, op de SGP, PvdA, burger-belangen en Democratische kiezers na. Donderdag 8 februari was er een van de laatste PDE (politieke dag Ede) voor de raadsperiode 2014-2018. Hierna volgen er nog 2. De herijking hondenbeleid werd op deze dag besproken.

De indiende partijen verzoeken en dragen het college op om herijking van het beleid met betrekking tot honden. In dit beleid word bepaald hoe er gehandhaafd word op overlast van honden. Omgang met hondenpoep en ook word onder andere de hondenbelasting hierin bepaald. "Wij horen dat er zo her en der onduidelijkheid is over dit beleid. Op de website staat het ook niet goed. Er is overlast in diverse wijken en
losloopgebieden. Het lijkt ons goed als daar duidelijkheid over komt. De informatievoorziening naar de burger moet beter. Er is bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over opruimplicht. Wij begrijpen dat de belasting
ook voor andere doeleinden gebruikt word. Verlaag de belasting zodat die kostendekkend word. Gebruik de hondenbelasting waarvoor die is. Betrek de burger, de hondenbezitter bij het beleid. De kosten voor het
asiel moeten voortaan komen uit de algemene middelen. Kijk ook eens hoe andere gemeentes dit doen. Het beleid dient verbetert te worden, nee aangescherpt. Kijk ook naar de afvalbakken, deze moeten vaker
worden geleegd. Er zijn 21 hondenrassen die als risicovol worden bestempelt. Sterker hoog risico. Hoe zit het met de maatregelen. Kijk ook naar een meldpunt voor dergelijke honden", vat Stef van der Klok samen. Nico van der Poel van de SGP vind het een sympathieke motie. "Wij kunnen leven met de betaling van het asiel uit de algemene middelen. Waarom niet een stap verder? Waarom geen afschaffing van de belasting? "Van der Klok, VVD: "Vervuiler betaalt. Het moet kostendekkend zijn, kan omlaag, maar moet wel de kosten dekken". Van
der Poel is verbaast: "De VVD was toch voor afschaffing hondenbelasting?" Van der Klok blijft erbij dat het kostendekkend moet zijn. Natasja Peters, burgerbelangen: "Deze motie verbaast ons. Wij als Burger-belangen hebben destijds samen met de VVD een motie voor afschaffing hondenbelasting ingediend. Nu stelt de VVD dat het verlaagd moet worden. Wij begrijpen de relatie tussen hondenpoep en de hondenbelasting. Door het college word telkens verwezen naar Dordrecht, kijk is hoe zij het daar doen. Wij willen u wijzen op Zwolle, hoe zij het doen. Er is geen belasting en er zijn toch diverse maatregelen genomen". Van der Klok: "Belasting moet kostendekkend zijn, afschaffing, daarvoor is er geen draagvlak in de raad, vandaar verlaging". Karin Bijl, PvdA: "Hondenpoep is ergernis nummer1. Wij hebben grote twijfels bij de handhaving in de bebouwde kom met
betrekking tot de opruimplicht. In de losloopgebieden is dit helemaal lastig. Het is niet te handhaven.

"Het houd mensen enorm bezig, dat besef ik mij", reageert burgemeester René Verhulst. "Bepaalde zaken opnemen in de algemene plaatselijke verordening is dan misschien wel goed. Op sommige punten kan er wat
gedaan worden. Dat op de site het onduidelijk is vind ik heel vervelend. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Er zal een controle plaatsvinden of alles er goed op staat. Laat ik duidelijk zijn, de opruimplicht geld ook voor losloopgebieden, hondenspeelplaatsen, en hondenstroken. Het is mogelijk dit in de APV op te nemen. Het is wel lastig voor de burger. Hoe weet je nu waar je loslopende hond in een losloopgebied iets heeft gedaan. Dit is helaas niet goed handhaafbaar. Vorig jaar zijn er 20 boetes uitgedeeld voor loslopende honden. Wil het opnemen maar moet wel te doen zijn. Of een cursus mogelijk is moet onderzocht worden net als een keurmerk. Dit doen wij niet alleen, samen goed onderzoeken". Wethouder Harry van Huijstee mede belast met financiën: "Kosten asiel uit algemene middelen, afschaffing hondenbelasting moeten wij bespreken bij de volgende perspectiefnota. Dan is dat een goed moment. Ik ben het er mee eens dat de burger betrokken moet worden". Volgens Democratische kiezers en Burger-belangen gaat dit nog niet ver genoeg. De motie werd aangenomen, alleen democratische Kiezers waren tegen.

Deel deze pagina: